​​

Back

Shree Shantadurga Mandir

श्री शांतादुर्गा मंदिर


Kapileswari - Kavlem Rd, Donshiwado, Ponda, Goa 403401

कपिलेश्वरी - कवलेम रोड, डोंशीवाडो, पोंडा, गोवा 403401

Shree Shantadurga Mandir श्री शांतादुर्गा मंदिर

Location

Photos

Latest Feed

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

🔱🚩श्रृंगार दर्शन

🔱🚩श्रृंगार दर्शन

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shringaar Darshan

Shringaar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

🔱🚩श्रृंगार दर्शन

🔱🚩श्रृंगार दर्शन

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Darshan

Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

भव्य श्रृंगार के अलौकिक दर्शन

भव्य श्रृंगार के अलौकिक दर्शन

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Today's Darshan

Today's Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan

Prayer

Flowers

Bell

Diya

Prasad

Shangar Darshan

Shangar Darshan